ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

24.5.10

പച്ചച്ച്...

ഈ പച്ചയെല്ലാം കൂടി എന്റെ വെള്ളയേയും...

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പേജുകള്‍‌