28.9.10

നോക്കൂ...ഇത് ശരിയാണോ??


.......ഇതു ഞാനെടുത്ത ചിത്രം...

...................ഇനി ഇതു നോക്കൂ...ഞാനീ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമല്ല, ഈ ചിത്രം അവരെടുത്തത് എന്റെ അനുവാദത്തോടെയുമല്ല...ഇതു ഞാനീ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റിയതാണ്...http://suvarnant.blogspot.com/2010/05/blog-post_27.html ... അതെന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ, അവരുടെപേരില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ??
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ...

പേജുകള്‍‌