9.6.10

അടഞ്ഞ ജാലകങ്ങള്‍

രാത്രിസ്വപ്നങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുപേടിപ്പിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങള്‍കേട്ട്
ആരോ ജാലകങ്ങളടച്ച് സ്വയം നിഷേധിയാവുന്നു...
(സുപ്രിയ)

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പേജുകള്‍‌