ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

10.6.10

മഴ പെയ്യുന്നു മണ്ണിലും മനസ്സിലും... :)

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പേജുകള്‍‌