ഈ ഗാഡ്ജെറ്റില്‍ ഒരു പിശക് ഉണ്ടായിരുന്നു

17.6.10

ഒറ്റചത്തടിയട്ടെ കീടകോടികള്‍ക്കൊപ്പം ഞാനും,
ഒറ്റനക്ഷത്രം പോല്‍ നീയുണര്‍ന്നിരിക്കുക ....

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

പേജുകള്‍‌